Algem.Voorw. & Privacybeleid


Algemene voorwaarden & Privacybeleid:

TOEPASSELIJKHEID

*Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van The Boilie Factory  webshop en op alle tussen de consument en The Boilie Factory aangegane overeenkomsten/verkopen op afstand.  Door te bestellen in de webshop, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
*Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

*De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling in de webshop van The Boilie Factory langs elektronische weg heeft aanvaard & betaald.
*Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en betaald, bevestigt The Boilie Factory onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de betaling van deze bestelling niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.  Ontbinden van de bestelling is enkel mogelijk wanneer de consument gekozen heeft voor betaling met overschrijving.  Indien er online elektronisch werd betaald kan de bestelling niet meer ontbonden worden.
*The Boilie Factory werkt samen met Sisow Payment innovations  om de elektronische overdracht van de betalingen veilig te laten verlopen.
*The Boilie Factory kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The Boilie Factory op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
*The Boilie Factory is vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij The Boilie Factory en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien The Boilie Factory een bestelling of aanvraag weigert, deelt The Boilie Factory dit onmiddellijk mee aan de consument.
 3. HET AANBOD
*Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
*Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als The Boilie Factory gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Boilie Factory niet.
*De webshop bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod/aankoop zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief BTW;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 

4. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

*De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

*The Boilie Factory neemt alle mogelijke maatregelen om te trachten dat de prijzen van de producten correct zijn opgenomen/ingevoerd in de webshop/gegevensinvoer.
De webshop telt echter zeer veel producten zodat het niet onmogelijk is dat bij een bepaald product of producten  op de webshop ondanks alle mogelijke inspanningen
van The Boilie Factory een foute prijs is weergegeven.  Wanneer als gevolg van fouten in de gegevensinvoer, drukfouten of rekenfouten, prijzen worden aangerekend dat na het plaatsen van de bestelling
en waarbij eventueel ook al een orderbevestiging werd ontvangen door de klant en waarbij eventueel ook al werd overgegaan tot betaling (overschrijving of online) heeft The Boilie Factory het recht
om de geplaatste bestelling toch nog te annuleren.   De Koper wordt zo snel mogelijk gewaarschuwd zodat hij/zij indien gewenst een nieuwe bestelling kan doorgeven aan de juiste prijs.

*Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een magazine/flyer/nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
*De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt, het eindtotaal is bepalend.
 

5. BETALING

*Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:
-directe online betaling
-bankoverschrijving
*The Boilie Factory kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
*In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.  The Boilie Factory is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
*Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die The Boilie Factory als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
*In geval van niet-tijdige betaling is The Boilie Factory bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten waaronder alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten worden hier ook aan toegevoegd ten koste van de consument.
 

6. LEVERING

*The Boilie Factory verzendt, (zelf dan wel) via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 5 werkdagen vanaf de besteldatum en mits ontvangst van de betaling (naar een adres in België).  Voor transport naar het buitenland is de levertijd gemiddeld 7 werkdagen.  Op zondag en maandag worden geen bestellingen verwerkt en deze dagen worden niet meegeteld voor de levertijd te bepalen.
*Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch bericht.
*The Boilie Factory is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 

7. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

*De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
*Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met The Boilie Factory, om een geschikte oplossing te vinden en krijgt dan zijn geld terug gestort indien het product zich nog in nieuwe staat bevindt en de verpakking hergebruikt kan worden.  Het retourneren- terugzenden (handeling en kosten) zijn volledig voor de consument.  Indien het product verloren gaat tijdens het retourneren en The Boilie Factory het product niet ontvangt dan zal de consument zijn aankoopbedrag niet vergoed worden.  
*Komt het product terug en is er schade of slijtage zichtbaar?  Dan zal The Boilie Factory het aankoopbedrag van de consument niet vergoeden.
*Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt en zijn herroepingsrecht voldeed aan alle voorwaarden dat hierboven in artikel 7 worden opgesomd, dan draagt The Boilie Factory zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde bedrag, exclusief verzendkosten.
*Het retourneren en herroepingsrecht is niet mogelijk bij de aankoop van lokaas, boilies en bij de aankoop van beetmelders.
*Ruilen is niet mogelijk.
 

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

*De artikelen blijven eigendom van The Boilie Factory tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
*De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*The Boilie Factory staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
*The Boilie Factory is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen.
*Ondanks de constante zorg en aandacht die The Boilie Factory aan de samenstelling/opmaak van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  Ook de afbeeldingen op de webshop zijn louter informatief en hebben echter geen enkele contractuele waarde.
*De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. The Boilie Factory behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
*De consument is gehouden The Boilie Factory te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen The Boilie Factory mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
*Het is mogelijk dat The Boilie Factoy op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. The Boilie Factory is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 

10. OVERMACHT

*In geval van overmacht is The Boilie Factory niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
*Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

*De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij The Boilie Factory, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiders producten, of andere  voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

*Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
 

12. PRIVACY

*Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan The Boilie Factory zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. The Boilie Factory gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
*De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door The Boilie Factory worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
*The Boilie Factory zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 

13. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

*The Boilie Factory accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.  Bij het plaatsen van een bestelling verklaart de klant hiermede tevens 18 jaar of ouder te zijn.
 

14. TOEPASSELIJK RECHT

*Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van The Boilie Factory is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Vlaams-Brabant bevoegd.
 

15. GESCHILLEN

*Het e-mailadres van de klantenservice is webshop@theboiliefactory.be  Klachten worden doorgaans binnen 10 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
*De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.
 

16. BEDRIJFSINFORMATIE EN KLANTENDIENST

The Boilie Factory is gevestigd te Koning Albertstraat 134, 1760 Roosdaal (OLV-Lombeek) en geregistreerd in de KBO onder nummer BE0895.130.153
De klantendienst is bereikbaar op het nummer: +32 (0)54 25.03.25 of per mail via: webshop@theboiliefactory.be 
Openingsuren van de klantendienst:
Maandag      Gesloten
Dinsdag                                   13u30 – 19u
Woensdag    9u30 – 12u30 & 13u30 – 19u
Donderdag  9u30 – 12u30 & 13u30 – 21u
Vrijdag         9u30 – 12u30 & 13u30 – 17u
Zaterdag      9u30 – 17u     doorlopend
Zondag         Gesloten & op feestdagen
Privacybeleid:
Ons Privacybeleid van Hengelsport The Boilie Factory - Webshop
Webshop Hengelsport The Boilie Factory geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken en afhandelen van uw bestelling dat u online geplaatst heeft in onze webshop. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze webshop en de daaraan verbonden diensten (verkoop). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018 , met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Logivert. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij niet gedeeld. Onze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-verbinding, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. 

Betaalsysteem
Voor het afhandelen van  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van het betaalplatform van Sisow. Dit betaalplatform van Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan en nodig is.

Zendingen
Als u een bestelling bij ons plaatst in onze webshop is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL dat ook samenwerkt met de firma Bpost  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en e-mail met DHL en/of Bpost delen. DHL en/of Bpost gebruiken uw gegevens alleen ten dienste voor het correct kunnen uitvoeren van de levering.
Facturatie en boekhouding
Voor het bijhouden en verwerken van onze administratie en het opmaak van uw factuur staan wij (Hengelsport The Boilie Factory) zelf in.  Naderhand worden uw gegevens: uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details van uw bestelling (factuur) gedeeld met onze vertrouwde boekhouder. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van boekhoudkundige documenten. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Uw gegevens zullen steeds vertrouwelijk behandeld worden.  Uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven worden gebruikt.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze webshop. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw geplaatste bestelling in onze webshop. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden (boekhouder) zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en/of een eed of wettelijke verplichting.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.  Ook nodige communicatie omtrent uw bestelling zal telefonisch verlopen of via het reeds bekende e-mailadres.   In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Hengelsport The Boilie Factory
Koning Albertstraat 134
1760 Roosdaal
Tel: 054/250325
E-mail: webshop@theboiliefactory.be